علیرضا:

مشتاق بخش‌های بعدی خبر بودم
ممنون عالی بود بابت آدرس‌ها هم ممنون همه قابل استفاده بودند