العطا:

به امید تولید صنایع پیشرفته نظامی درایران شاهد باشیم