بدون نام:

به جای اینکه به طور وحشیانه جلوی شادی کردن مردم رو بگیرن بهتره یه جایی مشخص کنن تا مردم برن همونجا چهارشنبه سوری رو جشن بگیرن