ایوب:

یارانه حق همه است چرابایدقطع شودهمه چیزراکه گران کردندشایدطرفی که خانمش کارمنداست حقوقش رابه شوهرش ندهد