رجبعلی از اشکور:

هرچند چنین زنانی کم پیدا میشوند اما هرکس دارد قدرش را بداند ماکه داشتیم خداوند تبارک تعالی از ما گرفتش اما ازو یادگارهای بجا مانده که........................