از طرف مردم باغیرت اردبیل:

تسلیت کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران مارا در غم خود شریک بدان