salem:

درورد بر پیر سیاست وپدر پسران ودختر وتمند ایرانی دنیا وملت فقیر ایران