نصیر:

عدد جدید برا شانسپولیسی‌ها عددمقدس 9
یعنی نه سال قهرمان نشدن