بدون نام:

قربون شماکه قهرمان شدید.بالا سرتون هستیم.از سوختنتون از مال استقلال خوزستان بالا میرید بدبختها.خوبه سوم شدید