دبل:

اخه 6در 4ها هفت هفته اول چهار باخت دوبرد ی مساوی داشتیم کلاه گیس میگفت پرسپولیس رقیب ن دفاعتان امین حاج میگفت هفته 11 قرار ما با پرسپولیس کلی ادعا داشتین امین حاج که دربی رفت نتانست توپی که بنگستون با جایش زد که مال شما بیشتر سوخت هرچی کش اورد به خودش نرسید کلاه گیس که بازی برگشت چهاررررر بار رفت هوا اخر فصل هم که با پنج امتیاز اختلاف رفتین زیر ما با اینکه این فصل ن دفاع داشتیم ن دروازه رفتین زیر ما حقه اس خ بود قهرمان بشه دفاعش بهتر بود هنوز سوزش چهار تمام ن براتون جاش انقدر م ههههههههههههورا پرسپولیس با هیچ لهتان کردیم