بدون نام:

دیروز که داور سه امتیازم تقدیمتون کرد شما با امتیاز قهرمان نشدید نه با تفاضل گل