بدون نام:

اگه تیم اس خوزستان توی لیگ قهرمانان حرفی برا گفتن داشت من از ایران میرم.به چی مینازین؟شانسی اول شدن وگرنه همه میدونن تیم اس خوزستان تو لیگ قهرمانان همون اول اوت میشن مشخص میشه به حرفم میرسی.دقیقا میشین مثل لستر سیتی شانی اول شدین بعدش میخواین چکار کنید؟