ناشناس:

مثل اینکه لنگیا بدجوری کیسه اتون و سوراخ کردن که حالا به حرف مفت زدن افتادید. بینوای بد دهن.