محمد:

مطمعن باش بعد 120 سالم عمرشو بده به خدا بازم فرناز زیرشه .... اصلا یه وضعی که دیگه نگم برات