بدون نام:

بعضی‌ها که میگن بیمارن اینه‌ها کاریش میشه کرد