محمود:

خاک توسرت ماهی یک میلیون دادی به یه هرزه بیچاره بابات..میشه بخاطر یه هرزه