بدون نام:

زنان غربی یا مردان غربی معنی نداره. اینا همون کسانی هستند که از افریقا یا اسیا ( پاکستان , تونس , مراکش و ...) به اروپارفتند و حالا قورهنشدهمویز شدندوخودشون رو از همه مسلمان‌تر می‌دونند.