شاهین:

بهترین کارو کرده .تو ایران که به هنرمندان ارزشی ندادند باید برن