ذلان ماهیدشت کرمانشاه:

واقعا برای اینچنین افراد بدبختی باید ابراز تاسف کرد زیرا آنجا باید در پارتی‌های شبانه حتما شرکت کنند واگر کسی متاهل بود دیگه باید از همسرش جدا شود چون همسرش دیگه فقط مال خودش نیست وبعد از مدتی اگه خواست به شرف پناهندگی نائل بشه باید به دین مسیحیت در بیاد وخلاصه دیگه باید .........