بدون نام:

خفه شید بابا....ده هزار بار خودتون تو سیما سانسورش کردید