سید:

سلام
چرافرافکنی میکنید اچرانظرات منتقدین و دفاعیه هییت داوران را نمیاورید
چرا اشتباه تکنیکی سلیمی و اشتباه تاکتیکی مربی در انتخاب وزنه را جهت حفظ مدال را نمیاورید کمی انصاف هم بنظرم لازم هست