رر:

الان خیلی ترسیدیم! مخصوصأ از اون شمشیری که دستت گرفتی! دلقک راه ابریشم کجا بود! عقب افتاده بی مغز