بدون نام:

همه جا. ضزیه از بی سیاستی وبی درایتی میخوریم،، تخصص وتلاش. ومردانگی 10کیلویی دو ریال