قرمز:

شتر درخواب بیندپنبه دانه....خخخخخهههههه دربی را میتوانیم ببریم بروبابا با این کله کچلت و ........وررفته ات