سعید:

اه این .....رو کی فرستاده؟ همین نحس رفته که نحسی کاروان رو گرفته