ششلیک:

انصاری بین ما محبوبیت دارد و او را به هیجکس نمی‌دهیم