شیما:

زبان فارسی زمان حمله اعراب به ایران و به دستور خلیفه وقت مبنی بر ممنوعیت گفتار فارسی از بین رفت ،هر جمله که میگیم دوسومش کلماتش عربی هستند