بدون نام:

هرجا که امریکا نمی‌تواند مستقیم حمله کند از وجود این افراد جعلی استفاده می‌کند این افراد مامورند اسلام را وارانه جلوه بدهند ومنابع اسلامی را در اختیار گرفته وتحویل اربان خود قرار دهند وبه اسانی یک اب خوردن از صحنه غایب شوند