بدون نام:

آقای روحانی یک وزنه هم برای صاحبان مسکن مهر بکشید . نقاش خوبی هستید .