رادمهر:

عکس این خانم همراه با عروسک هاش گویای خیلی چیزهاست!