ششلیک:

همین درسته بخوابند و همه امةر را به داور ارجاع بدهند بعد منم منم کنن