بدون نام:

البته علاقه دلالا بیشتر از مصرف کننده است!