بدون نام:

حاجی راز موفقیتت چی بوده! قشنگ هم نیستی بگم عاشق چش ابروت شدن؟پولدارم نیستی؟ پس چی بوده؟