مهدی طارمی:

سلام نظر همتون برا من قابل احترامه ولی خداییش بیاین همدیگرو قضاوت نکنیم همتونو دوست دارم چون اگ شما من منه طارمی هیچ وقت به این درجه نمیرسیدم. ..قضاوت با خدا فقط خدا