بدون نام:

حتی جنگ هم میتواند بعلت اشغال سفارت بر ایران تحمیل شد!