مجتبی:

درجواب ششلیک ببخشید لنکى جرت بولیس قشقایی-- باشه شما فعلا برید زیر عربها و٤تا٤تا بخورید وننک بیارید ارزو نکن استقلال ببازه بزار ابرو بیاره