مصطفی:

تهدید نیازی نیست بروند سفارت را تخریب کنند بعد شما هم زحمت بکشید هزینه تعمیرات وخسارات را پرداخت کنید بعد هم .......کنید که سفیرتان را بفرستید ؟!الله اکبر