بدون نام:

آذری زبان ؟میتونی یک مصرع یا یه خط از زبان آذری بیاورید....جانم زبان ما تورک آذری هست ما زبان آذری نداریم ...هارای من تورکم