حبیب:

استقلال تیم نیست بلکه عشق است . نفس است . تو یا لنگی یا ماشین حمالی تراکتوری هر وقت تیمتان یک ستاره روی سینش بود اطهار وجود کن .