وهبی:

جام نیوز باعث خجالته
اینم خبریه که میدی
آخه کو داعشی کو بلائی که ایران بر سرشون آورد
یکم درست خبر بده مردم رو نذار سرکار