بدون نام:

البته شما نباید تصور نمایید که شبکه من و تو به نفع نظام و ایرانی‌ها گفته . در این گزارش
چنین وانمود شده که اگر در موصل جنگ طولانی شود یا مقاومت داعش ادامه یابد یا تعداد
کشته‌های دوطرف یا مثلا عراقی‌ها زیاد شود علت ان سیاست ایران بوده که موصل رااز همه
طرف مورد محاصره قرار داد تا داعش راه فرار نداشته باشد و تا اخرین نفر و نفس بجنگد .
همانطور که در باره عراق هم می‌گفتند که ایران نوری مالکی را کمک داد تا حاکم عراق شود
و چادرهای متحصنین را مالکی دستور جمع شدن داد و باعث اعتراض مردمی و پیدایش
مخالفین و داعش شد . پس به گزارشات من و تو و بی بی سی نباید اعتماد داشت و نباید
انها را بازتاب داد .