شاهین:

شرم نمیکنند درخاک یک کشور8000ساله پرچم یک کشور 26 ساله که از بطن همان دیارکهن بیرون آمده رادردست میگیرند ویا با موریانه‌های ساکن درجنوب دریای پارس همنوا میشوند؟! ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خودمیبری وزحمت مامیداری