ماجد:

انسان بایدواقع بین باشه .من خودم آبیم ازنوع باتعصبش که وقتی استقلال گل میزنه نمیتونم بازی رونگاه کنم که مباداگل بخوره .رک بگم داش علی مربی خوبیه ولی بدرد استقلال نمیخوره زوداومدتجربه لازمه رونداره وقتی تیم گل میخوره خودشومیبازه ونمیتونه تیمو جم کنه.