بدون نام:

چه خبر داغ و خیلی مهمی! دیگر همه مشکلات حل شد! اطلاعات مردم به روز شده و فقط این یک خبر کمی دی رسید !