تعجب:

خدانکنه آدم بعداز دفن کردن زنده بشه اون موقع باید چه خاکی برسرش بریزه