بدون نام:

از نوشتار ورجز خوانی رسانها وپایگاه‌های آمریکا اینطور معلوم میشود امورات مردم آمریکا دست یک مشت آدمهای احمق ونادان افتاده است . آنها هر چقدر آتش باشند بیش از خودکسی را نمیتونند آتش بزنند زیاد تلاش کنند فقط میتوانند آمریکا را نابود کنند