ح:

بعضی میخوان از لجن هم روغنی برای خودشون بگیرن هههههه