بدون نام:

تو مشهد الرضا و مشروب خوری؟
باید در ملا عام شلاقشون بزنند