بدون نام:

خداکند جنگ جهانی سوم شروع شود تا به سلطه امریکا پایان پذیرد و اسراییل و اعراب مرفه اروپای بی خاصیت و ترسو و بی دینها نابود شود.اینبار نوبت اسلام واقعی است.