بدون نام:

دزدان ایران بیشترین نفع را از انرژی هسته ای وتحریم‌ها بردند که خداوند نیست و نابودشان کند..............